Regulamin

Dokonując zakupu akceptujesz zapisy regulaminu

Umowa zawierana jest w momencie ukończenia składania Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam”. Klient niezwłocznie otrzyma potwierdzenie jej zawarcia na podany przez siebie podczas składania Zamówienia adres mailowy.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez klienta błędnych danych, w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie w tym osobowych, kontaktowych oraz informacji o stanie zdrowia, mających wpływ na przygotowanie diety lub działanie klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez sprzedawcę.

Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania zamówienia, klient zobowiązany jest poinformować sprzedawcę o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.

W przypadku gdy stan zdrowia klienta wymaga eliminacji niektórych pokarmów z codziennego spożywania, klient zamawia dietę po konsultacji z lekarzem oraz na własną odpowiedzialność. Informacje o stanie zdrowia są przekazywane sprzedawcy w celu ustalenia posiłków, ale decyzję ostateczną o możliwości ich spożywania podejmuje klient.

W razie nieodebrania przez klienta zamówionej diety spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru zamówienia, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, dietę uważa się za skutecznie doręczoną. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania diety.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość realizacji dostawy również poza podanymi ramami czasowymi, jeżeli z przyczyn niezależnych nie będzie on w stanie zrealizować dostawy diety we wskazanym przedziale czasu.

W sytuacji gdy wystąpią czynniki niezależne od sprzedawcy, które utrudnia lub uniemożliwią dostawę diety, nie będzie możliwości dochodzenia odszkodowania lub zwrotu. Mowa tu o przypadkach np. związanych z dużymi utrudnieniami pogodowymi (powódź, podtopienia dróg, huragan).

W przypadku reklamacji Klienta dotyczącej Usług, reklamacja winna być przekazana sprzedawcy za pośrednictwem:
a) poczty elektronicznej na adres E-mail:info@jedzichudnij.com.pl
b) formularza na stronie internetowej: zakładka Kontakt
c) kontaktu telefonicznego: Telefon: 507 088 820

Po otrzymaniu przez sprzedawcę reklamacji, zostanie ona niezwłocznie rozpatrzona, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia jej otrzymania.
Firma potwierdzi otrzymanie reklamacji złożonej przez Klienta na podany przez niego podczas zgłoszenia adres mailowy.

Dostawy diety odbywają się od poniedziałku do piątku. Dostawy na piatek i sobote realizujemy z piatku na sobote z takim samym menu .

W przypadku, gdy dojdzie do przywłaszczenia diety przez osoby trzecie po dostarczeniu przez sprzedawcę, sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za dostarczoną dietę.

Sprzedawca informuje, iż na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy.